Gå till innehåll

Ordningsregler

Hyresgästen förbinder sig:

Att vid lägenhetens begagnade iaktta sparsamhet med värme och varmvatten och att inte hålla fönster öppna i onödan.

Att inte lämna vattenkran öppen, även om vattnet ät avstängt.

Att till JLM Fastigheter meddela om kranar visar sig otäta

Att väl sköta och inte skura parkettgolv, att inte utan hyresvärdens tillstånd förse golv med klistrad eller påspikad linoleum-, plastfilt- eller heltäckningsmatta samt att inte utan hyresvärdens tillstånd fernissa eller måla golv eller fernissa fastigheten tillhörande linoleum- och plastfiltmattor.

Att inte utan hyresvärdens medgivande företa någon slag av ändringsarbeten i lägenheten.

MBT Shoes ukBeats Dr Dre Solo uk

Att inte röka i tvättstuga med tillhörande utrymme, trapphus, hiss, källarutrymmen eller andra motsvarande gemensamma utrymmen inom fastigheten

Att inkoppling av tvätt- och diskmaskin i lägenheten utförs av yrkeskunnig person.

Att vid utövande av musik eller användande av grammofon eller högtalare i lägenheten efter kl. 22 och före kl. 8 tillse, att andra el störs därav.

Att undvik störande vattentappning mellan kl. 22 och kl. 8

Att även i övrigt undvika vad som kan störa kringboende.

Att inte hänga tvätt, sängkläder, mattor eller dylikt till torkning eller vädring utanför fönster eller på balkongräckena.

Att inte lämna dörr till vind eller källare olåst, samt att inte lämna port eller ytterdörr till huset olåst mellan kl. 21 och kl. 6.

Att inte på trapphusplan placera dörrmatta eller andra föremål, som är till hinder vid trappstädningen.

Att inte i sopnedkast inskjuta föremål som kan förorsaka stopp och vid ned kast av sopor ha dessa inslagna i väl slutet paket samt att ej kasta jord från balkonglåder i sopnedkastet.

Att inte i trapp, portgång, gård, plantering, vinds- eller källargång placera föremål som kan utgöra hinder för passerande eller inverka störande ut trevnadssynpunkt.

Att inte hyresvärdens tillstånd sätta upp anslag, skyltar eller antennanläggningar på ytterväggar eller i fastigheten i övrigt.

Att hålla husdjur kopplade inom bostadsområdet.

Att genast underrätta hyresvärden om förekomst av ohyra, oavsett på vilket sätt ohyran kommit in i lägenheten

Att hålla noggrann vård över att vad sålunda åligger honom själv jämväl iakttagas av den som hör till hans husfolk eller gäster eller av honom inryms i lägenheten eller där utför arbeten för hans räkning.

Att ersätta all skada som genom hans eller personer för vilka han ansvarar vållande uppkommer i lägenheten.

Det är förbjudet att köra moped inom fastighetens områden och att parkera cyklar och mopeder mot fasader eller källargångar. Cyklar och mopeder skall parkeras i cykelställen eller i härför avsedda källarutrymmen. Barnvagnar får endast placeras i härför avsedda utrymmen.

Entréer, trappuppgångar, hiss, källare eller vind får inte användas till lek- och uppehållsplatser.

På garage- och parkeringsplatser får endast uppställas registrerat motorfordon. Hyresvärden är inte ansvarig för ev. skador på eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör eller i fordonet förvarad egendom.

Ladda ner vår broschyr - ordningsregler